Aktualności

---
2020-04-06 14:17:41

Skorzystaj z Tarczy Antykryzysowej


Aktualizacja z dnia 21.05.2020 r.

Zgodnie z zawartą Umową subwencji finansowej w ramach "Tarczy finansowej PFR", Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku dokumenty potwierdzające, że osoba która zaakceptowała Umowę o stosowną subwencję z PFR i osoba składająca oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Przedsiębiorcy, była uprawniona do jego reprezentowania.

  • W przypadku posiadania pełnomocnictwa do reprezentacji, osoba przedkłada aktualny wypis z rejrestru sądowego KRS lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  • W sytuacji, gdy Przedsiębiorca osobiście dokonywał wszystkich czynności wymagane jest złożenie stosownego Oświadczenia.


W obu przypadkach dokumenty (udzielone Pełnomocnictwo, Oświadczenie) należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć złożone podpisy notarialnie.

Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać na adres: tarczapfr@bsczarnkow.pl, a dokumenty w formie pisemnej poświadczone notarialnie, należy przedłożyć w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 5, pokój nr 2.Dokumenty:
 
Tarcza Antykryzysowa – jak przygotować się do złożenia wniosku?

  • upewnij się, że Bank posiada aktualne dane Twojej firmy zgodne z wpisem w rejestrze,

  • jeśli nie posiadasz rachunku firmowego, załóż go w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie,

  • upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp (login, hasło) do bankowości internetowej,

  • upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

  • sprawdź czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019r.,

  • przygotuj dane finansowe swojej firmy, m.in. wysokość obrotów gospodarczych, liczbę zatrudnionych pracowników,

  • oblicz i wybierz miesiące, w których spadek obrotów zapewnia najwyższą subwencję.