Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

---

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996). Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.).

Regulacje prawne przyjęte w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji odpowiadają Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty zgromadzone w:
 
  • bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP)*,
  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • oddziałach banków zagranicznych (tj. banków z siedzibą za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE)**.


*    z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego
** o ile oddział banku zagranicznego nie jest uczestnikiem innego systemu gwarantowania albo system, do którego przynależy nie zapewnia gwarancji co najmniej w zakresie i w wysokości, w jakiej zapewnia je Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszeniu jego upadłości.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie znajduje się na liście banków objętych gwarancją BFG.

Szczególowe zasady na stronie BFG www.bfg.pl