Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Rachunek Rentierski

---

 Cechy produktu
Rachunek rentierski służy do długoterminowego przechowywania środków pieniężnych Klienta w Banku, z możliwością wypłaty odsetek w okresach zadeklarowanych przez Klienta w umowie.Posiadaczami rachunków rentierskich w Banku mogą być osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku rentierskiego wynosi 1 000 zł.Umowy rachunku rentierskiego zawierane i prowadzone są na okres 10 lat jako rachunki imienne.

Umowy rachunków rentierskich uwzględniają cykliczną wypłatę odsetek (miesięczną lub kwartalną). Oprocentowanie na rachunku rentierskim uzależnione jest od zadeklarowanego w umowie terminu naliczania odsetek. Odsetki naliczane są po upływie każdego miesiąca lub kwartału liczonego od dnia wpływu środków na rachunek, nie zwiększają one kapitału, lecz pozostają do dyspozycji Klienta na rachunku nieoprocentowanym aż do ich podjęcia.

 Korzyści
Oprocentowanie środków na rachunku uzależnione jest od zadeklarowanego w umowie terminu naliczania odsetek, im częstsze korzystanie z należnych odsetek tym oprocentowanie niższe. Warto więc wybrać wariant korzystniejszy i jeśli to możliwe, pobierać dodatkowe profity raz na kwartał.