Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Lokata Plejada i Max-Plejada

---

 Cechy produktuRachunek PLEJADA jest lokatą dynamiczną a oprocentowanie środków na tym rachunku jest progresywne, tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu. Jest to szczególny rodzaj lokaty, łączący zalety lokaty terminowej z możliwością natychmiastowego wycofania środków pieniężnych wraz z odsetkami należnymi za okres trwania lokaty. Posiadaczami rachunku PLEJADA mogą być osoby fizyczne. Posiadaczem lokaty może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i małoletnia, która po ukończeniu 13 lat może także podejmować z tego rachunku wypłaty, o ile nie sprzeciwi się temu jej przedstawiciel ustawowy. Umowa rachunku PLEJADA zawierana jest na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku wynosi: 500 zł.
Oprocentowanie lokaty jest zmienne, obliczane jest za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. KorzyściLokata dynamiczna PLEJADA to więcej niż zwykła lokata terminowa - przy atrakcyjnym, progresywnym oprocentowaniu można natychmiast wycofać zdeponowane środki pieniężne bez utraty należnych odsetek. Wysokość oprocentowania na rachunku lokaty PLEJADA zależy od wysokości zdeponowanej kwoty oraz dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu przechowywania środków. Niepodjęcie środków z rachunku PLEJADA po upływie 12 miesięcy powoduje automatyczne przedłużenie umowy rachunku na następny taki sam okres. Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni w ciągu 1 miesiąca od dnia odnowienia umowy rachunku. W tym okresie środki na rachunku wraz z odsetkami oprocentowane są w wysokości rachunków a'vista. Po przedłużeniu umowy odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu 1 miesiąca od dnia odnowienia umowy.

Ten typ lokaty sprawdza się w przypdku, gdy nie jest znana długość okresu na jaki będziemy mogli zdeponować nasze oszczędności.