Aktualności

---
2019-04-26 16:11:32

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Czarnkowie

 

Suma bilansowa BS w Czarnkowie w roku 2018 osiągnęła poziom 488,8 mln zł., a wielkość funduszy własnych wzrosła do 69,5 mln zł. Członkami Banku jest 891 osób, a Klienci posiadają ponad 40 tys. rachunków bankowych. Zebranie zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie Zarządu i finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, wysłuchało opinii Biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Jednogłośnie udzielono skwitowania członkom Zarządu i dokonało pozytywnej oceny Rady Nadzorczej.

Zebranie przyjęło kierunki rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na kolejny rok.

W części dyskusyjnej zaproszeni goście pozytywnie ocenili współpracę z Bankiem, podkreślając kompetencje Zarządu i pracowników wszystkich placówek Banku. Przedstawiciele samorządów terytorialnych wysoko ocenili wkład Banku w rozwój działalności kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej.