Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

W latach 1816-1818 Czarnków był siedzibą władz powiatu, jednego z sześciu w całej rejencji bydgoskiej. W Czarnkowie ogniskowały się centra polskiego i niemieckiego ruchu politycznego oraz społeczno-gospodarczego na północno-zachodni region Wielkopolski. Skupienie w mieście wielu instytucji nadawało mu rangę ważnego ośrodka regionalnego.
 

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"                                     \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"                                         \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
                                                           Rynek w Czarnkowie


W dniu 6 lutego 1875 roku powołano w Czarnkowie Towarzystwo Przemysłowo-Rolne z przestrzennym zakresem działania na miasto i okolice, które wytyczyło sobie zadanie wspólnej obrony i popierania interesów zawodowych, gospodarczych i narodowych w celu utrzymania polskości wzdłuż północnej i zachodniej granicy Wielkopolski. Towarzystwo w Czarnkowie łączyło w jedną organizację reprezentantów i osoby popierające rolnictwo, rzemiosło i przemysł. Działacze Towarzystwa w dniu 25 lipca 1875 roku założyli Bank Ludowy w Czarnkowie, który zacieśnił i umocnił więzi gospodarcze i społeczną komunikację między ludnością polską całego powiatu. Utworzenie Banku Ludowego w Czarnkowie było dużym wydarzeniem gospodarczym i społeczno-politycznym.

 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"


Zebranie organizacyjne zwołał w dniu 25 lipca 1875r. członek Komitetu Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, Antoni Wruk - kupiec z Czarnkowa, w Sali jego lokalu przy ul. Wronieckiej 3.
  ks. Piotr Wawrzyniak                                                                                          Antoni Wruk
        1849-1910    

 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
 
 Pierwsza siedziba Banku, ul. Wroniecka 10
 
 
Zebrani powołali Bank Ludowy w Czarnkowie, (spółkę zapisaną z nieograniczoną odpowiedzialnością członków), uchwalili pierwszy statut Spółki i wybrali Radę i Zarząd. Spółkę wpisano do rejestru sądowego Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RS 2 w dniu 13 grudnia 1875 r. Statut Banku określał, że celem jest "prowadzenie interesu handlowego na wspólny kredyt, dla wzajemnego dostarczenia środków pieniężnych w rzemiośle, przemyśle i gospodarstwie potrzebnych", a podmiotem przyjmowanie wkładów oszczędnościowych, udzielanie pożyczek oraz utrzymywanie odrębności narodowej Polaków poprzez uświadomienie społeczne i krzewienie kultury polskiej.
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
 Pracownice i działacze przed Siedzibą Banku Ludowego


 
Dwadzieścia lat później, 4 czerwca 1895 r, również z inicjatywy ks. Piotra Wawrzyniaka, założony został Bank Ludowy w Lubaszu, spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością i w dniu 1.07. tego roku zarejestrowana w rejestrze spółkowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Bank Ludowy w Lubaszu samodzielnie działał do roku 1950, kiedy to zarządzeniem Ministra Skarbu z 4.01. 1950 r powołano Gminną Kasę Spółdzielczą w Czarnkowie, z połączenia i przekształcenia Banków Ludowych w Czarnkowie i Lubaszu. Od czerwca 1950r. Bank przekształcono w Punkt Kasowy, następnie w Filię, a od 1975r w Oddział Banku Spółdzielczego w Czarnkowie.
 
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
 12 maja 1988 r. Oddział w Lubaszu przeniesiony do nowego lokalu


 
Bank Ludowy dla Rogoźna i okolicy, (spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością), założony został w dniu 6 marca 1973 r i wpisany do rejestru spółek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w tym samym roku. Do Związku Spółek Zarobkowych Bank przystąpił 3 maja 1874 r., był także akcjonariuszem Banku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Bank działał samodzielnie do 30 września 1998 r, a więc 125 lat.
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
1998 r.BS w Rogoźnie obchodził Jubileusz 125-lecia,
w tym samym roku połączył się z BS w Czarnkowie
 
 
Zebranie przedstawicieli w dniu 24 czerwca 1998 r podjęło uchwałę o przyłączeniu do Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, stwarzając w ten sposób warunki do dalszego bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju oraz wypełniania statutowych obowiązków wobec członków. Po połączeniu od 1 października 1998 r. Bank został przekształcony w Oddział Banku Spółdzielczego w Czarnkowie .
W Połajewie, założony na początku XIX wieku Bank Ludowy został postawiony przez członków w stan likwidacji w dniu 17 lutego 1924r. Przerwa w działalności trwała do 1950r., kiedy to Czarnkowska Kasa Spółdzielcza utworzyła tu punkt kasowy. Z dniem 1 stycznia 1961r na bazie tego punktu powołano samodzielną Spółdzielnię Oszczędnościowo - Pożyczkową, przekształconą następnie w Bank Spółdzielczy. Samodzielny Bank istniał do 1995r., a swoją działalność zakończył upadłością. W dniu 1.07.1996r. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie ponownie utworzył swój punkt kasowy, a następnie wykupił budynek i utworzył Filię.

 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
1 lipca 1996 r. Utworzona została Filia w Połajewie

 
W dniu 19.10.2002r. utworzony został Oddział w Pile, jako pierwsza placówka spółdzielczości bankowej od czasu, kiedy to działający tam Bank Spółdzielczy w 1994r ogłosił upadłość. Druga placówka Banku w Pile - Filia rozpoczęła działalność w dniu 29 lipca 2004r., w innej części miasta.
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Oddział w Pile
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Filia w Pile


 
Kolejną Filię, Bank utworzył w dniu 24 stycznia 2005r. w Trzciance, w siedzibie Delegatury Starostwa Powiatowego, po przyjęciu do obsługi bankowej Starostwa i jego jednostek organizacyjnych.


 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Filia w Trzciance
 

Dziesiąta placówka Banku - punkt kasowy w siedzibie Starostwa w Czarnkowie utworzona została w miesiącu czerwcu 2005 r. Dwa lata później powstał punkt kasowy w siedzibie Urzędu Skarbowego w Czarnkowie i początkowo Filia, a następnie przekształcona w Oddział dwunasta placówka Banku Spółdzielczego z siedzibą w Trzciance na ul. Sikorskiego 1.

 
Celem spółdzielni w całym okresie działalności było podnoszenie dobrobytu członków przez dostarczanie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności, a przedmiotem przyjmowanie wkładów oszczędnościowych, udzielanie członkom pożyczek oraz załatwianie wszelkich czynności bankowych. Mimo okresowych trudności i niepowodzeń Bank dobrze wspierał rozwój przedsiębiorstw i gospodarstw swych członków i przyczyniał się do ich przetrwania, współpracując z utworzonym w 1933 roku Bankiem Akceptacyjnym. Nie zaprzestał też wspierania działalności na rzecz postępu oświatowego i cywilizacyjnego wśród członków.
 
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Pracownice przed wejściem do Banku w 1931 r.

 
Rozwój spółdzielczości bankowej przerwał wybuch II wojny światowej. W dniu 2 września 1939 r. Czarnków został zajęty przez oddziały wojsk niemieckich, a decyzją Sądu w Poznaniu z dnia 22.07.1940 r Spółka Bank Ludowy (Volksbank) w Czarnkowie została przejęta na dobro Rzeszy niemieckiej. W dniu 6.06.1945 r wpisy dokonane w rejestrze Sądowym Banku Ludowego w Czarnkowie przez okupanta niemieckiego, jako sprzeczne z prawem międzynarodowym, z urzędu wykreślono.

Pierwsze lata po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej to okres odbudowy ze zniszczeń wojennych i zasadniczych zmian ustrojowych, powodujących reorientację form, metod i celów działania w życiu społecznym i gospodarczym. W wyzwolonym w dniu 24 stycznia 1945r. Czarnkowie, Bank Ludowy, spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną, wznawia działalność w dniu 16 kwietnia 1945 r, na zasadach organizacyjnych obowiązujących przed wojną.

 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
W biurze Banku Ludowego - 1945 r.

 
W oparciu o zmienioną Dekretem z dnia 24 sierpnia 1945 r przedwojenną ustawę o spółdzielniach z 29.10.1920 r dokonano głębokich zmian statutu Banku. Nieograniczoną odpowiedzialność członków za zobowiązania Spółdzielni zastąpiono odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości zadeklarowanych udziałów i pięciokrotności pierwszego zadeklarowanego udziału. Zarządzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 r powołana została Gminna Kasa Spółdzielcza w Czarnkowie, z połączenia i przekształcenia Banku Ludowego w Czarnkowie i Banku Ludowego w Lubaszu. Mimo trudnych warunków prowadzenia działalności w latach 1949-1956 Spółdzielnia w Czarnkowie umocniła się ekonomicznie i organizacyjnie.
 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Pierwsza maszyna licząca zakupiona w 1954 r.

 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Lokal Banku od 1952 r.

 
Utworzyła nowe punkty kasowe w Połajewie, Kruszewie i Hucie, które ułatwiły obsługę członków i gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w ramach zawartej umowy o jedności kasowej. Spółdzielcy w Czarnkowie, mimo wielu ograniczeń, nie zatracili cech wspólnego spółdzielczego działania i szybko wykorzystali możliwość ożywienia działalności Banku. W dniu 24 czerwca 1956 roku na Walnym Zgromadzeniu uchwalono nowy statut, w którym przyjęto nazwę "Kasa Spółdzielcza w Czarnkowie". W 1958 r dokonano zmiany statutu wpisując, że centralą - organizacyjną i rewizyjną - jest Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, natomiast centralą finansową - Narodowy Bank Polski, a od 1.09.1959 r Bank Rolny. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych stał się reprezentantem interesów Spółdzielni, koordynował kierunki działania, prowadził działalność rewizyjną, instruktażową i popularyzatorską.
 
Równolegle z reformą administracyjną kraju w 1975 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczości bankowej. Na mocy ustawy z 12 czerwca 1975 Prawo bankowe, od 1 lipca powołano Bank Gospodarki Żywnościowej, z połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej i Banku Rolnego. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe otrzymały wspólną nazwę Banków Spółdzielczych i były obowiązkowo zrzeszone w BGŻ. Bank ten stał się centralą administracyjną, finansową i lustracyjną dla banków spółdzielczych, ponadto wykonywał funkcję przewidziane prawem spółdzielczym dla centralnych Związków Spółdzielczych. Uszczuplone zostały kompetencje samorządu na rzecz dyrektora banku, który był powoływany przez prezesa BGŻ lub osobę upoważnioną, najczęściej dyrektora oddziału wojewódzkiego, po zaciągnięciu opinii Rady BS.

Reforma polskiego systemu politycznego, społecznego i gospodarczego zapoczątkowana wielkim przełomem roku 1989, wywołała trudny okres w dziejach spółdzielczości bankowej poprzez zmianę jej sytuacji ekonomicznej i prawnej. Proces wchodzenia banków spółdzielczych na wolny rynek finansowy, zapoczątkowały zmiany w Prawie bankowym i Prawie spółdzielczym, umożliwiające poszerzenie zakresu i przedmiotu działania. Wykorzystując nową sytuację prawną, w dniu 18 kwietnia 1989 r, Zebranie Przedstawicieli BS w Czarnkowie dokonało zmian w statucie. Nowy statut określał Bank jako spółdzielnię prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na terenie całego kraju, obsługującą osoby fizyczne oraz jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, oferującą pełen zakres usług bankowych. Jednak zasadnicze zmiany wprowadziła uchwalona w dniu 20 stycznia 1990 r Ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, stawiając w stan likwidacji związki spółdzielcze i zawieszając, do 3 lipca 1991 r, przepisy prawa spółdzielczego dotyczące tworzenia związków rewizyjnych i lustracji. Na mocy tej ustawy BGŻ przestał pełnić funkcję związku centralnego wobec 1663 banków spółdzielczych działających w kraju. BGŻ, działający na innych podstawach niż związki spółdzielcze, nie został postawiony w stan likwidacji i banki spółdzielcze mogły zawierać z nim umowy o współpracy na podstawie Prawa bankowego, a od 1 marca 1990 r otrzymał z NBP prawo wykonywania czynności nadzoru bankowego wobec BS. Z możliwości tej w początkowym okresie skorzystało 95% funkcjonujących banków, w tym także BS w Czarnkowie.

W roku 1990 Zarząd Banku uczestniczył w szeregu spotkań mających na celu utworzenie Banku Zrzeszającego, jako alternatywę dla BGŻ. Zaowocowało to założeniem w listopadzie 1990 r Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu przez Banki Spółdzielcze Wielkopolski, a wśród nich także Bank Spółdzielczy w Czarnkowie.


 
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Centrala Banku przy ul. Kościuszki 5 w Czarnkowie

 
Umowę zrzeszenia podpisano w dniu 2 czerwca 1997 roku. Zrzeszenie działa pod wspólną nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB). Na koniec 2004 roku w sektorze banków spółdzielczych funkcjonowały trzy banki zrzeszające: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i Mazowiecki Bank Regionalny.


Kolejne lata to okres dalszego rozwoju Grupy SGB.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa działalności, należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.


W roku 2010 oddano do użytku nową siedzibę Centrali Banku.
 
 


 

 
Modernizacji podlegał również budynek Banku Spółdzielczego w Czarnkowie Oddział w Lubaszu
i w Połajewie.


 


 
 
 

 

 
 
Zdobyte doświadczenie i wieloletnia tradycja pozwala Bankowi Spółdzielczemu w Czarnkowie proponować ofertę usług zgodnie z oczekiwaniami klientów, a wyniki finansowe uzyskiwać na poziomie oczekiwanym przez właścicieli Banku. Jesteśmy dostępni dla szerokiego grona klientów poprzez działanie na terenie powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego
i pilskiego. Gospodarujemy wyłącznie kapitałem krajowym, zapewniając w ten sposób dopływ profitów do lokalnych budżetów samorządowych. Jesteśmy nie tylko PARTNERAMI w pomnażaniu kapitałów Klientów, ale aktywnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach dnia codziennego. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, opierający działalność bankową o polski, lokalny kapitał, pozostanie własnością członków korzystających z jego usług. Bezpieczeństwo finansowe zapewnia stały przyrost kapitałów własnych uzyskiwanych z efektywnie prowadzonej działalności wszystkich placówek. Bank zwiększa swój udział w rynku usług bankowych oferując nowoczesne usługi na konkurencyjnych warunkach, podejmując ryzyko w stopniu nie zagrażającym jego działalności i współdziałając ze Spółdzielczą Grupą Bankową. Bank prowadzi działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, współdziałając z innymi spółdzielniami i organizacjami.


Bank Spółdzielczy w Czarnkowie w zapisach konsekwentnie realizowanej strategii obok kierunków rozwoju i działań ukierunkowanych na wzrost wyników ekonomicznych posiada zapisy dotyczące CSR, czyli Społecznej odpowiedzialności biznesu, dobrowolnie uwzględniającej interesy społeczne. Misja, jaką Bank realizuje niemal w sposób automatyczny wpisuje te, jakże ważne działania w zakres funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Czarnkowie. Codzienna praca całego zespołu osób zatrudnionych w Banku zaspakaja nie tylko potrzeby klientów indywidualnych i instytucjonalnych zamieszkujących i prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku, ale także wspiera inicjatywy społeczne mające na celu rozwój społeczności i środowisk lokalnych.


Do realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu Bank Spółdzielczy w Czarnkowie korzysta z wielu narzędzi. Wszystkie one przyjmują postać działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami lokalnymi, programy dla dzieci i młodzieży, działania ekologiczne, a także inwestycyjne podnoszące bezpieczeństwo i dostępność usług finansowych zawartych w ofercie produktowej.

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie jest wieloletnim członkiem Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz Partnerem Porozumienia na rzecz współpracy i rozwoju Społecznej Gospodarki Rynkowej w Mieście i Gminie Czarnków ( wspiera działania CES i CIS, rachunki Spółdzielni Socjalnych prowadzone są bez opłat). Współpracuje z wieloma Stowarzyszeniami i Fundacjami, udzielając wsparcia nie tylko finansowego ale również praktycznego i szkoleniowego.

Działalność Banku doceniona została przez wiele instytucji w wyniku tego może poszczycić się uzyskanymi m. in. tytułami:


ORŁA AGROBIZENSU przyznanego "Za wybitne sukcesy rynkowe i wspieranie Agrobiznesu"
"Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej"
„Promotor wiedzy”
„Statuetki Hipolita”
III miejsce w kategorii najefektywniejsze banki o sumie bilansowej do 500 mln zł
Znak Jakości w III edycji konkursu SKO Młodzi Mistrzowie Oszczędzania
Złotego medalu 25 – lecia KZBS
Bankowego Menadżera Roku 2016 Banków Spółdzielczych przyznanego Prezesowi Zarządu BSW roku 2019 oddano do użytku zmodernizowaną siedzibę Banku Spółdzielczego w Czarnkowie
Oddział w Rogoźnie.Oferta produktowa została poszerzona w ramach „mobilnego przyspieszenia” o nowoczesne formy
Płatności takie jak BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz aplikację mobilną NASZ BANK.