Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

Niekwestionowaną korzyścią przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest uzyskanie dostępu do środków strukturalnych. Srodki te przeznaczone są na różnego rodzaju inwestycje i dla różnych grup odbiorców.


Pierwszy krok to wnikliwe przeanalizowanie programów operacyjnych w celu sprawdzenia, czy projekt może być realizowany w ramach danego programu. Poszczególne części programu przeznaczono dla różnych beneficjentów.


Należy sprawdzić czy określony podmiot może starać się o dofinansowanie oraz czy nie ma innych przeszkód formalnych. Przed wypełnieniem wniosku należy zgromadzić wymagane załączniki, których zakres zależy od rodzaju projektu np. studium wykonalności, biznes plan, ocena oddziaływania na środowisko, pozwolenia na budowę, zaświadczenie o współfinansowaniu projektu lub sytuacji finasowej Klienta.


Kolejny krok to poprawne wypełnienie wniosku.  Ponieważ Klient musi zrealizować całe przedsięwzięcie przed otrzymaniem dotacji, koniecznym jest posiadanie środków pozwalających sfinansować całe przedsięwzięcie. Jeśli Klient nie posiada własnych środków to kolejnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem o kredyt do banku i uzyskanie promesy kredytowej czyli obietnicy przyznania kredytu.


Wniosek wraz z całością dokumentacji należy złożyć w odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za dany program operacyjny i działanie. Przy udzieleniu "Kredytów unijnych SGB" mają zastosowanie przepisy określające zakres i zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych zawarte w krajowych dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi.   Ważne strony internetowe
 Kredyt Unijny SGB"Kredyt unijny SGB" może być udzielony podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przesięwzięcia ze środków funduszy pomocowych.

 
Kredytobiorcą może być : gospodarstwo rolne, jednostka samorządu terytorialnego, przesiębiorstwo.
Wnioskowana kwota "Kredytu unijnego SGB" może wynosić maksymalnie w uzasadnionych  przypadkach  do 100% inwestycji.Ustalając kwotę kredytu analizuje się:

- aktualną i przewidywaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, wyniki oceny zdolności
   kredytowej,
- zgodność z zasadami poszczególnych programów,
- rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń splaty kredytu.


Okres kredytowania e maksymalnie wynosić 15 lat.


Nasi specjaliści doradzą wybór optymalnych warunków kredytowania i wskażą indywidualne rozwiązania.

Dysponujemy czasem i wiedzą, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.