MasterCard Business

---
Karta MasterCard Business jest międzynarodową kartą płatniczą z odroczonym terminem płatności, za pomocą której Posiadacz karty może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty MasterCard (stacje benzynowe, hotele, sklepy, restauracje, itp.). Za pomocą karty można także dokonywać wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo MasterCard. Limit, do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) ustalany jest w oparciu o ogólną ocenę finansową firmy. Limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany. Spłata zadłużenia następuje po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Karta MasterCard Business wydawana jest na okres 2 lat, z możliwością wydania nowej na kolejny okres.

Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki na warunkach analogicznych jak w bankomatach "własnych" z bankomatów "Spółdzielczej Sieci Bankomatowej", liczącej około 2000 bankomatów.

O wydanie międzynarodowej karty MasterCard Business może wystąpić posiadacz rachunku rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) służącego do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą lub statutową posiadający w Banku rachunek od co najmniej 6 miesięcy.

Do jednego rachunku, może być wydanych kilka kart dla osób wskazanych przez posiadacza rachunku.