Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Cechy produktu
Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi w zależności od formy 500 zł lub 1000 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 10 dni, nawet do 120 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i otrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.
 
Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie (np. otwarcie rachunku lokaty terminowej, zmiany okresu lokowania środków pieniężnych oraz likwidacji rachunku lokaty terminowej).
 


 Korzyści  • Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane i nigdy nie tracą na swej wartości.


  • W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy loakty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu  są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu, czyli zwiększają stan kapitału.


  • Zdeponowany kapitał powiększa się sukcesywnie o dopisywane odsetki.


  • Zdeponowane środki na lokatach mogą stanowić zabezpieczenie kredytu.
 GwarancjaOszczędności w Banku Spółdzielczym:

  • Są objęte tajemnicą na zasadach okerślonych w Prawie Bankowym.


  • Odsetki są wypłacane lub kapitalizowane po upływie każdego zadeklarowanego okresu.
 Lokaty