---

Spis treści

1. Wizja
2. Misja
3. Zasady dobrej praktyki
4. Sytuacja finansowo-ekonomiczna
5.1. Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji
5.2. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 9.11.2016 r. 
7. Zasady ładu korporacyjnego
8. System kontroli wewnętrznej
9. Statut
10. Organy statutowe
11. Historia
Jesteśmy Bankiem możliwości! 


Zdobyte doświadczenie i wieloletnia tradycja pomogło naszej jednostce bez przeszkód dotrzymać kroku przemianom gospodarczym wprowadzonym w ostatnich latach.

 
Z autonomicznej jednostki przeistoczyliśmy się w Centralę Banku Spółdzielczego, która jednocząc wciąż nowe placówki powiększa zarówno swoje możliwości finansowe jak i usługowe. Jesteśmy dostępni dla coraz szerszego grona klientów poprzez działanie na terenie powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego i pilskiego.

 
Gospodarujemy wyłącznie kapitałem krajowym, zapewniając w ten sposób dopływ profitów do lokalnych budżetów samorządowych.

 
Wiemy, jak ważne jest doradztwo w sprawach finansowych, staramy się zawsze pomagać w podejmowaniu trudnych decyzji ekonomicznych. Pragniemy być nie tylko PARTNERAMI w pomnażaniu Państwa kapitałów, ale aktywnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach dnia codziennego.


 
"Bank Spółdzielczy zawsze po drodze" Wizja


Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, opierający działalność bankową o polski, lokalny kapitał, pozostanie własnością członków korzystających z jego usług. Bezpieczeństwo finansowe zapewni stały przyrost kapitałów własnych z zysków na efektywnej i rozwijającej się działalności wszystkich placówek, wyposażonych w nowoczesne urządzenia, stosujących najlepsze technologie oraz zatrudniających profesjonalnych pracowników. Bank będzie zwiększał swój udział w rynku usług bankowych oferując nowoczesne usługi na konkurencyjnych warunkach, podejmując ryzyko w stopniu nie zagrażającym jego działalności i współdziałając ze Spółdzielczą Grupą Bankową. Bank będzie prowadził działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, współdziałając z innymi spółdzielniami i organizacjami.


 Misja


Misją Banku, działajacego w oparciu o polski kapitał swych członków na terenie gmin i miast województwa wielkopolskiego, jest świadczenie pełnego zakresu usług bankowych, przyczyniając się do pomnażania korzyści członków i klientów oraz stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego.
Strategią działania jest:
 
  • umacnianie uniwersalnego charakteru Banku,
  • profesjonalna obsługa klientów,
  • specjalizacja w kompleksowej obsłudze rolnictwa, przemysłu i handlu w gminach wiejskich,
  • kompleksowa obsługa samorządów miast i gmin,
  • zwiększanie udziału w obsłudze gospodarstw domowych.


Strategia ta zorientowana jest na stały rozwój i umacnianie ekonomiczne Banku, ma też zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w nowych warunkach, jakie niesie przyszłość.


 Zasady dobrej praktyki


Bank Spółdzielczy w Czarnkowie z dniem 7 maja 2009 r. przyjął do stosowania "Zasady dobrej praktyki banków" opracowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej i przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania.


 Sytuacja finansowo-ekonomiczna Banku

 


 Komunikat o ujawnieniu informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału za 31.12.2019 r.

 

 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 9.11.2016 r. Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

 

  Statut                                               Organy statutowe                                         Historia

Obsługę informatyczną, tj. usługi Centrum Dostępu jako elementu systemu bankowości internetowej, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie powierzył Zakładowi Usług Informatycznych "NOVUM" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9A.