Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

Spis treści

1. Wizja
2. Misja
3. Zasady dobrej praktyki
4. Sytuacja finansowo-ekonomiczna
5.1. Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji
5.2. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 9.11.2016 r. 
7. Zasady ładu korporacyjnego
8. System kontroli wewnętrznej
9. Statut
10. Organy statutowe
11. Historia
Jesteśmy Bankiem możliwości! 


Zdobyte doświadczenie i wieloletnia tradycja pomogło naszej jednostce bez przeszkód dotrzymać kroku wprowadzanym zmianom. 
 
Z autonomicznej jednostki przeistoczyliśmy się w Centralę Banku Spółdzielczego, który powiększa zarówno swoje możliwości finansowe jak i usługowe. Jesteśmy dostępni dla coraz szerszego grona klientów poprzez działanie na terenie powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego i pilskiego.

 
Gospodarujemy wyłącznie kapitałem krajowym, zapewniając w ten sposób dopływ profitów do lokalnych budżetów samorządowych.

 
Wiemy, jak ważne jest doradztwo w sprawach finansowych, staramy się zawsze pomagać w podejmowaniu trudnych decyzji ekonomicznych. Pragniemy być nie tylko PARTNERAMI w pomnażaniu Państwa kapitałów, ale aktywnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach dnia codziennego.


 
"Bank Spółdzielczy zawsze po drodze" Wizja


Bank, opierający swą uniwersalną działalność bankową  o polski, lokalny kapitał, pozostanie własnością członków korzystających z jego usług. Bezpieczeństwo finansowe zapewni stały przyrost kapitałów własnych z zysków na efektywnej i rozwijającej się działalności wszystkich placówek, wyposażonych w nowoczesne urządzenia, stosujących najlepsze technologie oraz  zatrudniających profesjonalnych pracowników. 

Bank będzie zwiększał swój udział w rynku usług bankowych oferując nowoczesne usługi, podejmując ryzyko w stopniu nie zagrażającym jego działalności poprzez uczestniczenie w Spółdzielni Systemu Ochrony SGB i współdziałając ze Spółdzielczą Grupą Bankową. 
Bank będzie prowadził działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, współdziałając z innymi spółdzielniami i organizacjami społecznymi.


 Misja

 
Bank, czerpiąc z doświadczeń swej historii i tradycji, świadczy nowoczesne i bezpieczne usługi finansowe, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem przyjaznych relacji zbudowanych na wsparciu, edukacji i społecznej odpowiedzialności.

 


 Zasady dobrej praktyki


Bank Spółdzielczy w Czarnkowie z dniem 7 maja 2009 r. przyjął do stosowania "Zasady dobrej praktyki banków" opracowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej i przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania.


 Sytuacja finansowo-ekonomiczna Banku

 


 Komunikat o ujawnieniu informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

 

 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 9.11.2016 r. Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

 

  Statut                                               Organy statutowe                                         Historia

Obsługę informatyczną, tj. usługi Centrum Dostępu jako elementu systemu bankowości internetowej, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie powierzył Zakładowi Usług Informatycznych "NOVUM" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9A.