Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Cechy produktuRachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.
ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób, prowadzony jest wówczas rachunek wspólny.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego. Korzyści  • Możliwość korzystania z kredytu odnawialnego, który udzielany jest w formie linii kredytowej.
  • Zlecenie Oddziałowi prowadzącemu ROR dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR.


  • Możliwość otrzymania międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granicą.


  • Możliwość swobodnego i stałęgo dostępu do rachunku poprzez Internet, dzięki bezpłatnej usłudze Internet Banking.  • W ramach rachunku można wyodrębnić określoną wielkość środków i ustanowić terminową lokatę oszczędnościową.