MasterCard Standard

---
Karta MasterCard Standard przeznaczona jest dla osób posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który prawidłowo funkcjonuje od co najmniej 6 miesięcy. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o kartę dla osoby wskazanej.

Karta MasterCard Standard jest międzynarodową kartą płatniczą z odroczonym terminem płatności, za pomocą której Posiadacz karty może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty MasterCard (sklepy, hotele, restauracje, stacje benzynowe itp.). Za pomocą karty można także dokonywać wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo MasterCard. Kartą można również dokonywać zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu oraz towary zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie. Limit, do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) ustalany jest w oparciu o stałe wpływy na rachunek. Limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany. Spłata zadłużenia następuje po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Karta MasterCard Standard wydawana jest na okres  2 lat, z możliwością wydania nowej na kolejny okres. Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki na warunkach analogicznych jak w bankomatach ,,własnych’’, z bankomatów ,,Spółdzielczej Sieci Bankomatowej”, liczącej około 4000 bankomatów.