Visa Classic

---
Międzynarodowa karta płatnicza Visa Classic przeznaczona jest dla osób posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który prawidłowo funkcjonuje od co najmniej 6 miesięcy. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o kartę dla osoby wskazanej.
 
Karta Visa Classic jest międzynarodową kartą płatniczą z odroczonym terminem płatności, za pomocą której Posiadacz karty może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty Visa (sklepy, hotele, restauracje, stacje benzynowe itp.). Za pomocą karty można także dokonywać wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo Visa. Kartą Visa Classic można również dokonywać zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu oraz towary zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie. Limit, do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje w jednym cyklu rozliczeniowym, (w ciągu miesiąca) ustalany jest w oparciu o stałe wpływy na rachunek. Limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany. Spłata zadłużenia następuje po zakończeniu cyklu rozliczeniowego.  Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki na warunkach analogicznych jak w bankomatach ,,własnych’’, z bankomatów ,,Spółdzielczej Sieci Bankomatowej”, liczącej ponad 4000 bankomatów.